Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je als lezer kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Algemene informatie vervangt nooit persoonlijk advies

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wanneer de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont of achterhaald blijkt te zijn door nieuwe wetenschappelijke studies, zal ik de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Kijk kritisch naar de bron van de informatie

Op deze website vind je ook informatie afkomstig van externe bronnen. Bij de bronvermelding kan ik een link verschaffen naar betreffende website of artikel voor jouw gemak. Het wil niet zeggen dat de informatie op de website waar je dan terecht komt door mij is geanalyseerd en juist is bevonden. De inhoud van een gelinkte bron kan ook ongemerkt wijzigen in tijd. Wees dus altijd kritisch en weet ook dat bij een externe website een andere privacyverklaring van toepassing is. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Neem je verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen en het toepassen van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Win deskundig advies in voor jouw persoonlijke situatie

Deze site is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut, medicijnen of advies van een huisarts of andere deskundige. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Alle informatie in op deze website heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om diagnoses te stellen of welk gezondheidsprobleem dan ook te behandelen, genezen of voorkomen.

Gebruik altijd je eigen verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in je voedingspatroon en/of levenswijze. Raadpleeg altijd een arts, instructeur of gekwalificeerde deskundige voordat je je dieet aanpast of begint met een trainingsprogramma. Stop nooit zomaar met medicijnen zonder daar je huisarts of specialist te betrekken. Weet ook dat bepaalde supplementen interacties kunnen hebben met bepaalde medicijnen. Ga dus niet zomaar supplementen slikken als je medicijnen gebruikt zonder dat goed uit te (laten) zoeken.