Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk. Hieronder lees je welke gegevens met welke grondslag eventueel kunnen worden vastgelegd. Uiteraad op een veilige en discrete wijze. Ook worden gegevens nooit doorverkocht.

Bescherming Persoonsgegevens

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Niet alleen vanwege wetgeving, maar ook vanuit oogpunt van ethiek en vertrouwelijkheid. Ik zal jouw gegevens dan ook nooit aan derden verkopen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die je met mij deelt. 

Contactgegevens

Zie contactpagina.

Gegevens die worden verzameld

Ik verzamel geen persoonlijke informatie van jou als je mijn website bezoekt. Tenzij je deze vrijwillig met mij deelt. Ik verwerk alleen gegevens die je zelf verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Website (alleen bij bedrijven)
 • Bedrijfsnaam (alleen bij bedrijven)
 • KvK nummer (alleen bij bedrijven)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Doel en grondslag

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 

 • Afhandelen van betalingen van cliënten.
 • Verzenden van een nieuwsbrief aan abonnees.
 • Contact opnemen per e-mail of telefoon wanneer je een contactverzoek hebt gedaan of wanneer dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om gevraagde producten en diensten te kunnen leveren.
 • Het analyseren van gebruik van website en nieuwsbrief om deze te verbeteren en inhoudelijk af te stemmen.
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gegevens die nodig zijn voor de boekhouding.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Verwerkers

Vanuit mijn bedrijf werk ik samen met andere bedrijven. In bepaalde gevallen is daarbij uitwisseling van gegevens nodig, zoals bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief of het boeken van een factuur in mijn boekhouding. Ik kom met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met mijn doel en niet voor hun eventuele eigen doeleinden.

Links

Op mijn website tref je links aan naar externe websites (externe links). Dit zijn dan bronvermeldingen of websites waar je meer informatie kunt vinden (zie ook mijn disclaimer hierover). Een enkele keer is het een affiliate link. Het betreft dan bijvoorbeeld een boek waar ik naar verwijs wat je zelf kunt aanschaffen als je interesse hebt. De verkoper geeft mij in dat geval een kleine vergoeding ten koste van zijn marge; de prijs voor jou blijft hetzelfde. Door op een externe link te klikken ga je naar een andere website dan deze. Deze websites openen dan in een nieuw browserwindow. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Neem direct contact op als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die ik van je verwerk:

 • Het recht op inzage in de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren, aanvullen of juist beperken of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is en de wettelijk verplichte bewaartermijn is verstreken.
 • Het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
 • Het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Je kunt hiertoe een schriftelijk inzageverzoek indienen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Stuur dan een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat ik er zeker van kan zijn dat het verzoek door jouzelf is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart, om je privacy te beschermen. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen de Wettelijke termijn van vier weken na ontvangst van het verzoek.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails zul je per direct geen mailings meer ontvangen. Zelfs geen bevestiging van verwijdering.

De gegevens in mijn boekhoud- en CRMsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting daartoe te voldoen. Deze gegevens kunnen pas na het verlopen van deze verplichting worden verwijderd. Genoemde termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Consulten

Mochten wij een individueel therapietraject starten, dan is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik heb de nodige maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je hierover eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Wijzigingen

Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Op de website tref je altijd de meest recente versie van de privacyverklaring. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Deze privacyverklaring is vernieuwd op 11 maart 2022.