Copyright & Image credits

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, illustraties etc. zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. 


Niets van de inhoud van deze website, de aangeboden producten en cursussen van Destination Health mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Destination Health, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


De informatie op deze website mag uitsluitend door de lezer voor de eigen privésituatie worden gebruikt. De lezer/gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk en moreel niet toegestaan deze informatie over te dragen anders dan via een verwijzing naar deze website.

Image credits / attributie

De icoontjes in het drieluik op de homepage zijn van Freepik: physiology icon, puzzle icon and wellness icon.